Vacatures

Second Dribble

© Basketballvereniging Second Dribble

Vacatures bij Second Dribble

Voorzitter

De voorzitter neemt statutair een aparte positie in. De functie van voorzitter is verankerd in het verenigingsrecht. De voorzitter heeft meerdere rollen. Een van de belangrijkste is wel die van leider van vergaderingen. Dan gaat het om de bestuursvergaderingen (AB) en de algemene ledenvergadering (ALV). Voornamelijk bij die laatste is het van belang kennis te hebben van de statuten en het huishoudelijk reglement. Voor beide vergaderingen is het belangrijk dat de voorzitter zich realiseert dat besluiten correct en op de juiste wijze worden genomen en ook worden vastgelegd.

Taken:

 • Leiden van bestuurs- en ledenvergadering;
 • Coördineren van de verschillende bestuurstaken;
 • Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken;
 • Vertegenwoordigen van vereniging naar buiten;
 • Onderhouden contacten met overheidsinstanties, instellingen, andere verenigingen en sponsoren;
 • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement aangegane en te sluiten contracten;
 • Volgen van externe ontwikkelingen en deze zonodig afstemmen met de vereniging;
 • Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid ahv beleidsplan;
 • Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur;
 • Voeren van evaluatiegesprekken met bestuursleden;

Functievoorwaarden:

 • Grote regionale betrokkenheid

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen?
Mail dan met secretaris@seconddribble.nl

 

Bestuurder Technische Zaken

Is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de vereniging.

Taken:

 • Opstellen en ontwikkelen van een technisch (jaar)beleidsplan;
 • Is verantwoordelijk voor het samenstellen en opgave van de teams;
 • Opgave dispensaties voor spelers bij NBB;
 • Draagt zorg voor de trainersopleidingen;
 • Opgave dispensaties voor trainers bij NBB;
 • Draagt zorg voor het verdelen van de trainingstijden;
 • Opgave van zaalhuur trainingstijden aan secretariaat;
 • Draagt zorg voor het beheer van trainings- en wedstrijdmaterialen;
 • Organiseert trainingsbijeenkomsten en -overleggen;
 • Organiseert kennismaking/intake gesprekken met nieuwe leden (vanaf U14). en bestuur;

Functievoorwaarden:

Ruime ervaring als trainer.

Werkt nauw samen met:

Secretaris, Wedstrijdzaken, Scheidsrechterzaken, Rolstoelbasketball, Jeugdzaken

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen?
Mail dan met secretaris@seconddribble.nl

 

Bestuurder Financiële Zaken (penningmeester)

De penningmeester is in de dagelijkse praktijk de uitvoerder van het financiële beleid van de vereniging, maar ook de deskundige op dit terrein. Om het bestuur regelmatig te informeren over de financiële ontwikkelingen is het zinvol regelmatig een actuele stand van zaken, een tussenbalans, op te maken en te presenteren. De penningmeester zal de wettelijk vereiste stukken voor de ledenvergadering opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur. Na instemming door het bestuur kunnen deze stukken ter vaststelling naar de ALV. De kascommissie controleert de werkwijze en administratie van de penningmeester. Zij brengt over haar bevindingen verslag uit aan de ALV.

De penningmeester moet alle financiële stukken tenminste tien jaar bewaren. Als de administratie met behulp van een computer wordt opgesteld en daar ook bewaard wordt, moet de vereniging er ook zorg voor dragen dat deze digitale stukken in die bewaarperiode inzichtelijk blijven. De vereniging blijft verantwoordelijk, ook bij crashes van computer en software.

Taken:

 • Beheer van het vermogen van de vereniging;
 • Legt hierover verantwoording af bij de Algemene Ledenvergadering;
 • Stelt de balans op en een overzicht van baten en lasten;
 • Opstellen van de begroting in samenwerking met de overige bestuursleden;
 • Kascommissie inzage verschaffen in kas, boeken en bescheiden;
 • Draagt zorg voor het innen van contributie, schulden, sponsorgelden en subsidies;
 • Draagt zorg voor betalingen via bank, giro of contant uit verenigingskas;
 • Voert de administratie;
 • Is nauw betrokken bij geldinzamelingsacties;
 • Actief werven en begeleiden van vrijwilligers voor eigen (kas)commissie.

Functievoorwaarden:

 • Financiële kennis en achtergrond

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen?
Mail dan met secretaris@seconddribble.nl

 

Bestuurder Scheidsrechterzaken

Is verantwoordelijk voor het leveren van scheidsrechters en (tafel)juryleden bij wedstrijden en het goede verloop van deze wedstrijden.

Taken:

 • Draagt zorg voor opleiding en begeleiding (tafel)juryleden;
 • Draagt zorg voor opleiding en begeleiding van scheidsrechters;
 • Opgave scheidsrechters bij de NBB;
 • Onderhoud contacten met de NBB voor wat betreft scheidsrechters als wedstrijdinformatie;
 • Opstellen schema voor;

Functievoorwaarden:

 • Ervaring als scheidsrechter

Bent u geïnteresseerd of hebt u vragen?
Mail dan met secretaris@seconddribble.nl